Edytor skryptów


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Edytor generujący niektóre skrypty, pokazujący ich działanie. Skrypt bardzo użyteczny dla tych, którzy chcą tworzyć różne użyteczne dodatki do swoich stron. Uwaga, skrypt nie jest darmowy i jego używanie należy uzgodnić z autorem, którego adres znajduje się poniżej, w kodzie źródłowym.

Komunikat

Wpisz treść:Kolor tła

Wpisz kolorNowe okno

Wpisz adres URL:Potwierdzenia

Wpisz tekst:Confirm

What the confirm says:News

News Line 1:

News Line 2:

News Line 3:

News Line 4:

News Line 5:

News Line 6:

News Line 7:

News Line 8:

News Line 9:

News Line 10:

News Line 11:

News Line 12:Status Message

What the status should say:Background Fade

Starting color of the background:

Ending color of the background:
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="JavaScript">
var content = "";
var BGCHANGE = "<script> function initArray() "+
"{ "+
" this.length = initArray.arguments.length; "+
" for (var i = 0; i < this.length; i++); "+
" this[i+1] = initArray.arguments[i]; "+

"} "+

"var hexChars = \"0123456789ABCDEF\"; "+

"function Dec2Hex (Dec) "+
"{ "+
" var a = Dec % 16; "+
" var b = (Dec - a)/16; "+
" hex = \"\" + hexChars.charAt(b) + hexChars.charAt(a); "+
" return hex; "+
"} "+

"function BGCHANGE (begin, end, steps) "+
"{ "+
" steps = steps -1 ; "+

" redA = begin.charAt(0) + begin.charAt(1); "+
" red_valA = parseInt(redA,'16'); "+

" redB = end.charAt(0) + end.charAt(1); "+
" red_valB = parseInt(redB,'16'); "+

" red_int = ((red_valB - red_valA) / steps) * -1; "+
" grnA = begin.charAt(2) + begin.charAt(3); "+
" grn_valA = parseInt(grnA,'16'); "+

" grnB = end.charAt(2) + end.charAt(3); "+
" grn_valB = parseInt(grnB,'16'); "+

" grn_int = ((grn_valB - grn_valA) / steps) * -1; "+
" bluA = begin.charAt(4) + begin.charAt(5); "+
" blu_valA = parseInt(bluA,'16'); "+

" bluB = end.charAt(4) + end.charAt(5); "+
" blu_valB = parseInt(bluB,'16'); "+

" blu_int = ((blu_valB - blu_valA) / steps) * -1; "+

" step = 2; "+

" red = red_valA; "+

" grn = grn_valA; "+

" blu = blu_valA; "+

" document.bgColor = begin; "+

" while ( steps >= step ) "+
" { "+
" red -= red_int; "+
" red_round = Math.round(red); "+
" red_hex = Dec2Hex(red); "+

" grn -= grn_int; "+
" grn_round = Math.round(grn); "+
" grn_hex = Dec2Hex(grn); "+

" blu -= blu_int; "+
" blu_round = Math.round(blu); "+
" blu_hex = Dec2Hex(blu); "+

" document.bgColor = red_hex + grn_hex + blu_hex; "+

" step++; "+
" } "+
" document.bgColor = end; "+
"} "+

"<\/script> "
</Script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// ******************************
// ** JavaScript Hot Pro **
// ** Version 1.0 **
// ** Written by Patrick **
// ** Clinger. Š Patrick **
// ** Clinger 1997. **
// ** Permission is given to **
// ** use this program if a **
// ** $5 Registration Fee, **
// ** a self-addressed **
// ** envelope, and a 3 1/2" **
// ** disk (for the program) **
// ** are sent to: **
// ** **
// ** Patrick Clinger **
// ** 21532 Calle Otono **
// ** Lake Forest, CA **
// ** 92630 **
// ** USA **
// ******************************

////////////////////////
///// Alert Boxes /////
//////////////////////
function EXALERTBOX()
{
alert("This is your customized message!")
}

function ALERTBOXTEST()
{
var ALERTBOXVALUE = document.Add.ALERTBOXVALUE.value
if(ALERTBOXVALUE == ''){}
else
{
alert(ALERTBOXVALUE)
}
}

function ALERTBOXSOURCE()
{
var ALERTBOXVALUE = document.Add.ALERTBOXVALUE.value
if(ALERTBOXVALUE == ''){}
else
{
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\nwindow.alert\(\""+ALERTBOXVALUE+"\"\)\n\/\/
-->\n\<\/SCRIPT\>")
}
}

//////////////////////
//// Background /////
////////////////////
function EXBGCOLOR()
{
document.bgColor='0000FF'
}

function BGCOLORTEST()
{
var BGCOLORVALUE = document.Add.BGCOLORVALUE.value
if(BGCOLORVALUE == ''){}
else
{
document.bgColor=BGCOLORVALUE
}
}

function BGCOLORSOURCE()
{
var BGCOLORVALUE = document.Add.BGCOLORVALUE.value
if(BGCOLORVALUE == ''){}
else
{
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\ndocument.bgColor="+BGCOLORVALUE+"\n\/\/
-->\n\<\/SCRIPT\>")
}
}

////////////////////////
///// Window Open /////
//////////////////////
function EXWINDOWOPEN()
{
window.open("http://www.geocities.com","windowname","height=320,width=400,scrollbars,resizable")
}

function WINDOWOPENTEST()
{
var WINDOWOPENVALUE = document.Add.WINDOWOPENVALUE.value
if(WINDOWOPENVALUE == ''){}
else
{
window.open(WINDOWOPENVALUE,"windowname","height=320,width=320,scrollbars,resizable")
}
}

function WINDOWOPENSOURCE()
{
var WINDOWOPENVALUE = document.Add.WINDOWOPENVALUE.value
if(WINDOWOPENVALUE == ''){}
else
{
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\nwindow.open\(\""+WINDOWOPENVALUE+"\",\"windowname\",\"height=320,width=320,scrollbars,resizable\"\)\n\/\/ -->\n\<\/SCRIPT\>")
}
}

////////////////////////
///// Prompts /////
//////////////////////
function EXPROMPT()
{
var contain="";
contain="<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\"> <!-- \n"+
" var NAME = window.prompt(\"Whats your name\"\,\"\")
document.write(\"<HTML><HEAD><TITLE>Temporary Window</TITLE></HEAD><BODY BGCOLOR=000000 TEXT=FFFFFF <CENTER><FONT SIZE=+2>Hello, \"+NAME+\" and welcome to my web page!</FONT></CENTER>\")\n \/\/ -->
<\/SCRIPT\> <HTML><BODY BGCOLOR='000000' TEXT='FFFFFF'><P><CEN"+
"TER><FONT SIZE=+2>Temporary<br>Window</CENTER"+
"</FONT></P></BODY></HTML>"
newwin = window.open("","windowname","height=320,width=320,resizable")
newwin.document.write(contain)
}

function PROMPTTEST()
{
var PROMPTVALUE = document.Add.PROMPTVALUE.value
var NAME = prompt(PROMPTVALUE,"")
document.Add.write.value = (NAME)
alert(NAME+", has now been written in the textarea above")
}

function PROMPTSOURCE()
{
var PROMPTVALUE = document.Add.PROMPTVALUE.value;
var QUOTE = document.Add.QUOTE.value;
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\nvar NAME =
prompt("+QUOTE+PROMPTVALUE+QUOTE+",\"\")\ndocument.write\(NAME+\", welcome to this web
page!\"\)\n\/\/ -->\n\<\/SCRIPT\>")
}

////////////////////////
///// Confirm /////
//////////////////////
function EXCONFIRM()
{
if (!confirm("Are you sure you want to stay at this page?"))
{
history.back();
}
}

function CONFIRMTEST()
{
var CONFIRMVALUE = document.Add.CONFIRMVALUE.value;
if (!confirm(CONFIRMVALUE))
{
history.back();
}
}

function CONFIRMSOURCE()
{
var CONFIRMVALUE = document.Add.CONFIRMVALUE.value;
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\nif
\(!confirm\("+CONFIRMVALUE+"\)\)\n{\nhistory.back\(\)\n}\n\/\/ -->\n\<\/SCRIPT\>")
}

//////////////////
///// News //////
////////////////
var TIME = "";
function NEWSTEST()
{
document.Add.write.focus();
if(document.Add.NEWSVALUE1.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE1.value\)",0);
if(document.Add.NEWSVALUE2.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE2.value\)",2000);
if(document.Add.NEWSVALUE3.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE3.value\)",4000);
if(document.Add.NEWSVALUE4.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE4.value\)",6000);
if(document.Add.NEWSVALUE5.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE5.value\)",8000);
if(document.Add.NEWSVALUE6.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE6.value\)",10000);
if(document.Add.NEWSVALUE7.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE7.value\)",12000);
if(document.Add.NEWSVALUE8.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE8.value\)",14000);
if(document.Add.NEWSVALUE9.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE9.value\)",16000);
if(document.Add.NEWSVALUE10.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE10.value\)",18000);
if(document.Add.NEWSVALUE11.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE11.value\)",20000);
if(document.Add.NEWSVALUE12.value == '') {}
else
{
setTimeout("document.Add.write.value = \(document.Add.NEWSVALUE12.value\)",22000);
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

function EXNEWS()
{
document.Add.write.focus()
setTimeout("document.Add.write.value = \('This is an')",0);
setTimeout("document.Add.write.value = \('example')",2000);
setTimeout("document.Add.write.value = \('of News')",4000);
setTimeout("document.Add.write.value = \('')",6000);
}

function NEWSSOURCE()
{

if(document.Add.NEWSVALUE1.value == '') { var NEWS1 = '' }
else
{ var NEWS1 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value = \(\''+document.Add.NEWSVALUE1.value+'\'\)\",0\)\n'
TIME="2000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE2.value == '') { var NEWS2 = '' }
else
{ var NEWS2 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE2.value+'\'\)\",2000\)\n'
TIME="4000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE3.value == '') { var NEWS3 = '' }
else
{ var NEWS3 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE3.value+'\'\)\",4000\)\n'
TIME="6000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE4.value == '') { var NEWS4 = '' }
else
{ var NEWS4 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE4.value+'\'\)\",6000\)\n'
TIME="8000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE5.value == '') { var NEWS5 = '' }
else
{ var NEWS5 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE5.value+'\'\)\",8000\)\n'
TIME="10000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE6.value == '') { var NEWS6 = '' }
else
{ var NEWS6 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE6.value+'\'\)\",10000\)\n'
TIME="12000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE7.value == '') { var NEWS7 = '' }
else
{ var NEWS7 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE7.value+'\'\)\",12000\)\n'
TIME="14000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE8.value == '') { var NEWS8 = '' }
else
{ var NEWS8 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE8.value+'\'\)\",14000\)\n'
TIME="16000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE9.value == '') { var NEWS9 = '' }
else
{ var NEWS9 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE9.value+'\'\)\",16000\)\n'
TIME="18000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE10.value == '') { var NEWS10 = '' }
else
{ var NEWS10 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE10.value+'\'\)\",18000\)\n'
TIME="20000"; }

if(document.Add.NEWSVALUE11.value == '') { var NEWS11 = '' }
else
{ var NEWS11 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE11.value+'\'\)\",20000\)\n'
}

if(document.Add.NEWSVALUE12.value == '') { var NEWS12 = '' }
else
{ var NEWS12 = 'setTimeout\(\"document.news.news.value =
\(\''+document.Add.NEWSVALUE12.value+'\'\)\",22000\)\n'
TIME="22000"; }
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\nfunction
NEWS\(\)\n{\n"+NEWS1+NEWS2+NEWS3+NEWS4+NEWS5+NEWS6+NEWS7+NEWS8+NEWS9+NEWS10
+NEWS11+NEWS12+"setTimeout\(\"NEWS()\","+TIME+"\)\n}\nNEWS\(\)\n\/\/
-->\n\<\/SCRIPT\>\n\n<FORM NAME=\"news\">\n<INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"news\"
SIZE=\"30\">\n</FORM>")
}

//////////////////
//// Status /////
////////////////
function EXSTATUS()
{
window.status="This is your own customized message!"
setTimeout("window.status=''",10000)
}

function STATUSTEST()
{
window.status=document.Add.STATUSVALUE.value
setTimeout("window.status=''",10000)
}

function STATUSSOURCE()
{
if(document.Add.STATUSVALUE.value=='') {}
else {
document.Add.write.value = ("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">\n<!--\nwindow.status=\""+document.Add.STATUSVALUE.value+"\"\n\/\/
-->\n\<\/SCRIPT\>")
}
}

////////////////////
//// Fading BG ////
//////////////////
function FADESOURCE()
{
var STARTFADEVALUE = document.Add.STARTFADEVALUE.value;
var ENDFADEVALUE = document.Add.ENDFADEVALUE.value;
if(STARTFADEVALUE == '') {}
if(ENDFADEVALUE == '') {}
else
{
document.Add.write.value = ("<HTML><HEAD><TITLE>Background Changing</TITLE>\n<script>\nfunction initArray\(\)\n{\n this.length = initArray.arguments.length\n for \(var i \= 0; i < this.length; i++\)\n this\[i\+1\] = initArray.arguments\[i\]\n}\nvar hexChars \= \"0123456789ABCDEF\";\n function Dec2Hex \(Dec\)\n {\n var a = Dec % 16;\n var b = \(Dec - a\)/16;\n hex = \"\" + hexChars.charAt\(b\) + hexChars.charAt\(a\);\n return hex;\n}\n function CHANGEBG \(begin\, end\, steps\) { steps \= steps \-1 ;\n redA \= begin.charAt\(0\) + begin.charAt\(1\);\n red_valA \= parseInt\(redA,'16'\);\n redB \= end.charAt\(0\) + end.charAt\(1\);\n red_valB \= parseInt\(redB,'16'\);\n red_int \= \(\(red_valB - red_valA\) / steps\) * -1;\n grnA \= begin.charAt\(2\) + begin.charAt\(3\);\n grn_valA \= parseInt\(grnA,'16'\);\n grnB \= end.charAt\(2\) + end.charAt\(3\);\n grn_valB \= parseInt\(grnB,'16'\);\n grn_int \= \(\(grn_valB - grn_valA) / steps\) * -1;\n bluA \= begin.charAt\(4\) + begin.charAt\(5\);\n blu_valA \= parseInt\(bluA,'16'\);\n bluB \= end.charAt\(4\) + end.charAt\(5\);\n blu_valB \= parseInt\(bluB,'16'\);\n blu_int \= \(\(blu_valB - blu_valA\) / steps\) * -1;\n step \= 2;\n red \= red_valA;\n grn \= grn_valA;\n blu \= blu_valA;\n document.bgColor = begin;\n while \( steps >\= step \) \n {\n red \-\= red_int;\n red_round = Math.round\(red\);\n red_hex = Dec2Hex\(red\);\n grn -\= grn_int;\n grn_round = Math.round\(grn\);\n grn_hex = Dec2Hex\(grn\);\n blu -\= blu_int;\n blu_round = Math.round\(blu\);\n blu_hex = Dec2Hex\(blu\);\n document.bgColor \= red_hex + grn_hex + blu_hex;\n step\+\+;\n }\n document.bgColor \= end;\n}\n<\/script>\n</HEAD><BODY\>\n\<script>\n<!-- \n CHANGEBG\(\""+STARTFADEVALUE+"\",\""+ENDFADEVALUE+"\",350);\n \/\/ -->\n<\/script>")
}
}

function FADETEST()
{
var STARTFADEVALUE = document.Add.STARTFADEVALUE.value;
var ENDFADEVALUE = document.Add.ENDFADEVALUE.value;
if(STARTFADEVALUE == '') {}
if(ENDFADEVALUE == '') {}
else
{
document.Add.HIDE.value = ("<HTML><HEAD><TITLE>Background Changing</TITLE>\n<script>\nfunction initArray\(\)\n{\n this.length = initArray.arguments.length\n for \(var i \= 0; i < this.length; i++\)\n this\[i\+1\] = initArray.arguments\[i\]\n}\nvar hexChars \= \"0123456789ABCDEF\";\n function Dec2Hex \(Dec\)\n {\n var a = Dec % 16;\n var b = \(Dec - a\)/16;\n hex = \"\" + hexChars.charAt\(b\) + hexChars.charAt\(a\);\n return hex;\n}\n function CHANGEBG \(begin\, end\, steps\) { steps \= steps \-1 ;\n redA \= begin.charAt\(0\) + begin.charAt\(1\);\n red_valA \= parseInt\(redA,'16'\);\n redB \= end.charAt\(0\) + end.charAt\(1\);\n red_valB \= parseInt\(redB,'16'\);\n red_int \= \(\(red_valB - red_valA\) / steps\) * -1;\n grnA \= begin.charAt\(2\) + begin.charAt\(3\);\n grn_valA \= parseInt\(grnA,'16'\);\n grnB \= end.charAt\(2\) + end.charAt\(3\);\n grn_valB \= parseInt\(grnB,'16'\);\n grn_int \= \(\(grn_valB - grn_valA) / steps\) * -1;\n bluA \= begin.charAt\(4\) + begin.charAt\(5\);\n blu_valA \= parseInt\(bluA,'16'\);\n bluB \= end.charAt\(4\) + end.charAt\(5\);\n blu_valB \= parseInt\(bluB,'16'\);\n blu_int \= \(\(blu_valB - blu_valA\) / steps\) * -1;\n step \= 2;\n red \= red_valA;\n grn \= grn_valA;\n blu \= blu_valA;\n document.bgColor = begin;\n while \( steps >\= step \) \n {\n red \-\= red_int;\n red_round = Math.round\(red\);\n red_hex = Dec2Hex\(red\);\n grn -\= grn_int;\n grn_round = Math.round\(grn\);\n grn_hex = Dec2Hex\(grn\);\n blu -\= blu_int;\n blu_round = Math.round\(blu\);\n blu_hex = Dec2Hex\(blu\);\n document.bgColor \= red_hex + grn_hex + blu_hex;\n step\+\+;\n }\n document.bgColor \= end;\n}\n<\/script>\n</HEAD><BODY\>\n\<script>\n<!-- \n CHANGEBG\(\""+STARTFADEVALUE+"\",\""+ENDFADEVALUE+"\",350);\n \/\/ -->\n<\/script>")
}
newwin = window.open("","window","resizeable,width=300,height=200");
content = document.Add.HIDE.value;
setTimeout("newwin.document.write(content)",500);
}

function EXFADE()
{
newwin = window.open("fade.html","windowname","height=320,width=320,resizable")
}

// -->
</script>

<FORM NAME="Add">
<TEXTAREA NAME="write" ROWS=12 COLS=50 WRAP="Phisical">
</TEXTAREA><br><br>

<TABLE BORDER="1" width="450">

<!-- Window Alerts -->

<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">Alert Box</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of an Alert Box" onClick="EXALERTBOX()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><FONT SIZE="+2"><H4>Alert Message:</h4></FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="ALERTBOXVALUE" VALUE="Put your message here!" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="ALERTBOXSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="ALERTBOXTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- Background Colors -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">Background Color</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of a Background Change" onClick="EXBGCOLOR()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><FONT SIZE="+2"><H4>Background Color:</h4></FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="BGCOLORVALUE" VALUE="000000" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="BGCOLORSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="BGCOLORTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- Window Openings -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">New Windows</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of a Window Opening" onClick="EXWINDOWOPEN()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><FONT SIZE="+2"><H4>URL for the window:</h4></FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="WINDOWOPENVALUE" size="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="WINDOWOPENSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="WINDOWOPENTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- Prompts -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">Prompts</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of a Prompt" onClick="EXPROMPT()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>What the prompt says:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="PROMPTVALUE" VALUE="Whats your name?" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="PROMPTSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="PROMPTTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- Confirms -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">Confirm</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of a Confirm" onClick="EXCONFIRM()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>What the confirm says:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="CONFIRMVALUE" VALUE="Are you sure you wish to contine coming into this page?" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="CONFIRMSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="CONFIRMTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- News -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">News</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of News" onClick="EXNEWS()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 1:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE1" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 2:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE2" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 3:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE3" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 4:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE4" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 5:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE5" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 6:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE6" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 7:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE7" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 8:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE8" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 9:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE9" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 10:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE10" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 11:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE11" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>News Line 12:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NEWSVALUE12" VALUE="" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="NEWSSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="NEWSTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- Window Status -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">Status Message</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of a Status Message" onClick="EXSTATUS()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>What the status should say:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="STATUSVALUE" VALUE="This is an example of a status message!" SIZE="25">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="STATUSSOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="STATUSTEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<!-- Fading BG -->

<TABLE BORDER="1" width="450">
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCC99"><FONT SIZE="+2">Background Fade</FONT>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Example of a Background Fade" onClick="EXFADE()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>Starting color of the background:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="STARTFADEVALUE" VALUE="FFFFFF" SIZE="25" onFocus="this.select()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC"><H4>Ending color of the background:</h4>
<TD BGCOLOR="000000"><INPUT TYPE="TEXT" NAME="ENDFADEVALUE" VALUE="000000" SIZE="25" onFocus="this.select()">
</TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD BGCOLOR="FFCCCC" COLSPAN="1"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Source Code" onClick="FADESOURCE()"></TD>
<TD BGCOLOR="FFCCCC" COLSPAN="1"><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Test It!" onClick="FADETEST()"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR><BR>

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="QUOTE" VALUE=""">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="SLASH" VALUE="//">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="HIDE">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem