Overlib 4.21
   Widziałem już wiele skryptów: jedne bardziej, inne mniej przydatne. Ten jednak bije na głowę absolutnie wszystkie. Jego przeznaczeniem jest produkowanie dymków opisowych i robi to w imponującym stylu.
   Bardzo cząstkowa demonstracja możliwości znajduje się poniżej. Najnowsza, ta właśnie wersja ma dodane kilka nowych możliwości, ale co w niej najbardziej cenne, to obsługiwanie pluginów, zwiększających możliwości skryptu do niesamowitych rozmiarów. Dzięki nim można rozbić dymki o dowolnych kształtach, z cieniami, przewijane, używające stylów, i pozwalające na wiele, wiele innych możliwości. Jeśli dodać do tego wyjątkową prostotę użycia, to Overlib powinien mieć każdy do budowy stron HTML.


Każdy wyraz ma swój „dymek”

Przykładowe wywołania „dymków”:

Zwykły dymek onMouseOver="overlib('<center>To jest przykład zwykłego „dymka” w stylu klsycznym</center>', FGCOLOR, '#667C94', BGCOLOR, '#00FFFF', TEXTCOLOR, '#FFFFFF', STATUS, 'Dymek zwykły')" onMouseOut="nd();"
Dymek z nagłówkiem onMouseOver="overlib('<center>To jest „dymek” z nagłówkiem, co pozwala na bardziej precyzyjny opis</center>', CAPTION, '<center><B>Nagłówek „dymka”</B></center>', FGCOLOR, '#CCFFFF', BGCOLOR, '#000000', TEXTCOLOR, '#000000', CAPTIONSIZE, 2, BORDER, 2, TEXTSIZE, 1, STATUS, 'Dymek z nagłówkiem')" onMouseOut="nd();"
Bez tła onMouseOver="overlib('<center><B>To jest przykład „dymka” nie mającego żadnego tła.</B></center>', RIGHT, FULLHTML, STATUS, 'Dymek bez tła')" onMouseOut="nd();"
Wymaga zamknięcia onMouseOver="overlib('<center><B>To jest dymek nie znikający samoczynnie</B></center>', CAPTION, 'Nie znika', FGCOLOR, '#FF0000', TEXTSIZE, 2, TEXTCOLOR, '#FFFFFF', TEXTFONT, 'Times New Roman', CLOSECOLOR, '#FFFF00', CLOSETEXT, 'Zamknij', STICKY, STATUS, 'Dymek nie chowający się')" onMouseOut="nd();"
Zamykane onMouseOver="overlib('<center><B>To jest dymek nie znikający samoczynnie</B></center>', CAPTION, 'Nie znika', FGCOLOR, '#FF0000', TEXTSIZE, 2, TEXTCOLOR, '#FFFFFF', TEXTFONT, 'Times New Roman', CLOSECOLOR, '#FFFF00', CLOSETEXT, 'Zamknij', STICKY, CLOCECLICK, STATUS, 'Dymek nie chowający się')" onMouseOut="nd();"
Tło animowane onMouseOver="overlib('<center><BIG><B>„Dymek” z animowanym tłem</B></BIG></center>', BGCOLOR, '#000000', TEXTCOLOR, '#000000', BORDER, 2, FGBACKGROUND, 'pasek01.gif', TEXTFONT, 'Times New Roman', WIDTH, 150, STATUS, 'Dymek z tłem animowanym')" onMouseOut="nd();"
Zwykłe tło onMouseOver="overlib('<center><BIG><B>„Dymek” z animowanym tłem</B></BIG></center>', BGCOLOR, '#319600', TEXTCOLOR, '#000000', BORDER, 2, FGBACKGROUND, 'bg0039.jpg', TEXTFONT, 'Times New Roman', WIDTH, 150, STATUS, 'Dymek z tłem animowanym')" onMouseOut="nd();"
Kliknij tu! onmouseover="return overlib('<BIG><center><B>Klikniej mnie!</B></center></BIG>');" onclick="return overlib('To jest efekt kliknięcia, czyli nie chowający się „dymek”', STICKY, CAPTION, 'Nie chowa się!', STATUS, 'Kombinacja z kliknięciem', CLOSETEXT, 'Zamknij', CLOSECOLOR, '#FFFF00');" onmouseout="return nd();"
Stała pozycja onmouseover="return overlib('Zablokowaniepozycji pokazywania się „dymka”', FIXX, 80, FIXY, 900, STATUS, 'Stała pozycja')" onmouseout="return nd();"
Przezroczyste tło onmouseover="overlib('<b>Efekt przezroczyste- go tła. Grafika w tym przypadku jest obu- dową.</b>', TEXTCOLOR, '#000000', TEXTSIZE, 2, WIDTH, 232, HEIGHT, 104, BACKGROUND, 'transboxblue.gif', PADX, 60, 20, PADY, 20, 20, STATUS, 'Przezroczyste tło');" onmouseout="nd();"
Nad obiektem onmouseover="return overlib('<center>Umieszczenie „dymka” nad obiektem.</center>', ABOVE, SNAPX, 10, SNAPY, 10, STATUS, 'Dymek nad obiektem')" onmouseout="return nd();"
Wywołaj adres onmouseover="return overlib('<center><a href=\'http://www.altavista.com/\'> <B><BIG>http://www.altavista.com/</BIG></B></a></center>', STICKY, HEIGHT, 20, STATUS, 'Wywołanie adresu');" onmouseout="return nd();"
Dymek z listą onmouseover="overlib('Przykładowa lista:<OL><LI>Pozycja 1<LI>Pozycja 2<LI>Pozycja 3<LI>Pozycja 4</OL>', STATUS, 'Lista wyliczeniowa');" onmouseout="nd();"
Łączone onMouseOver="overlib('<center>Połączenie ruchomej grafiki w nagłówku i tekstu w oknie głów- nym</center>', CAPTION, ' ', FGCOLOR, '#F2FFC0', TEXTCOLOR, '#000000', CAPICON, 'arrowup.gif', WIDTH, 120, STATUS, 'Tekst i grafika')" onMouseOut="nd();"


Do umieszczenia wewnątrz BODY:

<Script language="JavaScript" src="overlib.js"></script>


Do umieszczenia tuż za BODY:

<div id="overDiv" style="position:absolute; visibility:hide;"></div>Polecenia skryptu:

   Poniżej znajduje się zestaw poleceń Overlib. Po kliknięciu na wybranym otworzy się jego opis z przykładem działania polecenia. Używając tych opisów należy pamiętać, że stan ich otwarcia/zamknięcia będzie zapamiętany przy ponownym otwarciu tej strony.


ABOVE
ABOVE
Ustawia dymek w pozycji powyżej kursora.
Zmienna: ol_vpos.
overlib('Dymek znajduje się powyżej kursora', ABOVE)
AUTOSTATUS
AUTOSTATUS
Ustawia treść dymka jako informację pokazywaną w listwie statusu.
Domyślna wartość jest 1.
Zmienna: ol_autostatus.
overlib('Informacja jest pokazywana w listwie statusu', AUTOSTATUS)
AUTOSTATUSCAP
AUTOSTATUSCAP
Pokazuje w linii statusu informację, jaka zawarta jest w nagłówku. Nie można używać jednocześnie AUTOSTATUS i STATUS.
Domyślna wartość jest 2.
Zmienna: ol_autostatus.
overlib('Informacja z nagłówka pokazywana jest w linii statusu', CAPTION, 'To jest pole nagłówka', AUTOSTATUSCAP)
BACKGROUND
BACKGROUND grafika
Ustawia grafikę jako tło dla całego dymka.
Domyślnie ustawiony jest pusty ciąg (" ").
Zmienna: ol_background.
overlib('Ustawia dla całego dymka jednolite tło z grafiki', BACKGROUND, 'tlo-1.jpg')
BGBACKGROUND
BGBACKGROUND grafika
Ustawia grafikę jako tło drugiego planu.
Zmienna: ol_bgbackground.
overlib('W tym dymku tłem jest grafika wybrana przez użytkownika', BGBACKGROUND, 'tlo-2.jpg')
BELOW
BELOW
Ustawia dymek w pozycji poniżej kursora.
Jest to ustawienie domyślne.
Zmienna: ol_vpos.
overlib('Dymek znajduje się poniżej kursora', BELOW)
BGCLASS
BGCLASS klasa
Definiuje kolor tła drugiego planu, zdefiniowany w klasie stylów.
Domyślnie jest tu pusty ciąg (" "). Ten parametr symuluje polecenie BGCOLOR.
Zmienna: ol_bgclass.
overlib('Kolor tła drugiego planu zdefiniowany w stylach', BGCLASS, 'bgClass')
BGCOLOR
BGCOLOR kolor
Ustawia kolor drugiego planu dymka, czyli tła. Uwaga: Sześć znaków heksadecymalnego koloru musi być poprzedzone znakiem "#" zgodnie ze specyfikacją HTML 4.01.
Domyślna wartość koloru jest "#333399".
Zmienna: ol_bgcolor.
overlib('Kolor tła dymka został ustalony na czerwony', BGCOLOR, '#FF0000')
BORDER
BORDER piksele
Ustawia grubość krawędzi dymka na pożądany rozmiar.
Domyślna wartość jest 1.
Zmienna: ol_border.
overlib('W tym dymku krawędź ustawiona jest na 5 pikseli', BORDER, 5)
CAPCOLOR
CAPCOLOR kolor
Ustala kolor tekstu w nagłówku.
Kolor domyślny jest biały ("#FFFFFF").
Zmienna: ol_capcolor.
overlib('Kolor tekstu dymka w nagłówku został ustalony na żółty', CAPTION, 'Dymek', CAPCOLOR, '#FFFF99')
CAPICON
CAPICON grafika
Dołącza małą grafikę jako ikonę w polu nagłówka.
Domyślna wartość jest pusta (" ").
Zmienna: ol_capicon.
overlib('W nagłówku znajduje się dołączona ikonka', STICKY, CAPICON, 'ikona1.gif', CAPTION, 'Przykładowa ikona')
CAPTIONFONT
CAPTIONFONT font
Ustawia czcionkę nagłówka. Uwaga: Przy nazwach czcionek składających się z kilku wyrazów, muszą zostać podane ich pełne nazwy, np.: "Times New Roman".
Domyślne ustawienie jest "Verdana,Arial,Helvetica".
Zmienna: ol_capfont.
overlib('W nagłówku została ustawiona czcionka Helvetica', CAPTION, 'To jest dymek', CAPTIONFONT, 'Helvetica')
CAPTIONFONTCLASS
CAPTIONFONTCLASS klasa
Pokazuje w nagłówku dymka czcionkę, jaka została zdefiniowana w stylach.
Domyślnie jest ciąg pusty (" ").
Zmienna: ol_captionfontclass.
overlib('W nagłówku została ustawiona czcionka zdefiniowana w stylach', CAPTION, 'To jest dymek', CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass')
CAPTIONSIZE
CAPTIONSIZE rozmiar
Ustawia rozmiar czcionki w nagłówku dymka. Rozmiar można ustawiać na dwa sposoby: albo jako liczby całkowite, z których każda kolejna większa jest od poprzedniej o 10 pikseli, albo podając w pikselach.
Domyślna wartość jest '1'.
Zmienna: ol_captionsize.
overlib('Rozmiar tekstu nagłówka ustawiony jest na 14 pikseli', CAPTION, 'To jest dymek', CAPTIONSIZE, '14px')
CELLPAD
CELLPAD góra prawa dół lewa
Określa odstęp w pikselach tekstu od brzegów dymka. Odstęp, którego wartość standardowa jest 2, może być regulowany dla jednego do czterech brzegów. Jeśli wyznaczymy więcej niż jedną pozycję, wtedy ich interpretacja będzie zgodna regułami CSS. Jeżeli wyznaczymy cztery wartości, będą się one odnosiły w kolejności do brzegów: górny, prawy, dolny, lewy. Jeśli są wyznaczone trzy pozycje, wtedy odnoszą się odpowiednio do brzegów: górnego, prawego i lewego, oraz do dolnego. Kiedy wyznaczamy dwie wartości, odnoszą się one odpowiednio do brzegów: górnego i dolnego, oraz prawego i lewego. Pojedyncza wartość oznacza jednakowe odstępy od wszystkich brzegów. Możliwość ta nie jest dostępna w Netscape 4.x. Jeżeli będzie wyznaczony więcej niż jedna wartość, tylko pierwsza będzie zastosowana w Netscape 4.x.
Standardowo odstęp wynosi 2.
Zmienna: ol_cellpad.
overlib('W tym dymku zostały ustalone odstępy osobno dla góry i dołu, a osobno dla lewej i prawej strony', CELLPAD, 15, 5)
CENTER
CENTER
Ustawia dymek centralne wobec pozycji kursora.
Zmienna: ol_hpos.
overlib('Dymek jest centralnie wobec kursora', CENTER)
CLOSECLICK
CLOSECLICK
Powoduje, że zamknięcie zamykanego dymka odbywa się przez kliknięcie na poleceniu, a nie przez zbliżenie kursora. Domyślna wartość wynosi off(0). Zmienna: ol_closeclick.
overlib('Ten dymek zostanie zamknięty przez kliknięcie', STICKY, CAPTION, 'Dymek', CLOSECLICK)
CLOSECOLOR
CLOSECOLOR kolor
Ustala, jaki kolor będzie miał napis zamknięcia dymka.
Kolor domyślny jest "#9999FF".
Zmienna: ol_closecolor.
overlib('Tekst koloru zamknięcia dymka został ustalony na błękitny', STICKY, CAPTION, 'Dymek', CLOSECOLOR, '#00FFFF')
CLOSEFONT
CLOSEFONT font
Ustawia czcionkę napisu zamykającego dymek. Uwaga: Przy nazwach czcionek składających się z kilku wyrazów, muszą zostać podane ich pełne nazwy, np.: "Times New Roman".
Domyślne ustawienie jest "Verdana,Arial,Helvetica".
Zmienna: ol_closefont.
overlib('W napisie zamknięcia została ustawiona czcionka Helvetica', STICKY, CAPTION, 'To jest dymek', CLOSEFONT, 'Helvetica')
CLOSEFONTCLASS
CLOSEFONTCLASS klasa
Pokazuje w zamknięciu dymka czcionkę, jaka została zdefiniowana w stylach.
Domyślnie jest ciąg pusty (" ").
Zmienna: ol_closefontclass.
overlib('W zamknięciu została ustawiona czcionka zdefiniowana w stylach', STICKY, CAPTION, 'To jest dymek', CLOSEFONTCLASS, 'capfontClass')
CLOSESIZE
CLOSESIZE rozmiar
Ustawia rozmiar czcionki w zamknięciu dymka. Rozmiar można ustawiać na dwa sposoby: albo jako liczby całkowite, z których każda kolejna większa jest od poprzedniej o 10 pikseli, albo podając w pikselach.
Domyślna wartość jest '1'.
Zmienna: ol_closesize.
overlib('Rozmiar tekstu ustawiony jest na 13 pikseli', CAPTION, 'To jest dymek', STICKY, CLOSESIZE, '13px')
CLOSETEXT
CLOSETEXT tekst
Zamienia tekst zamknięcia „Close” na ustalony przez użytkownika.
Tekst domyślny jest „Close”.
Zmienna: ol_close.
overlib('W tym dymku ustalony został tekst „Zamknij”', STICKY, CAPTION, 'To jest dymek', CLOSETEXT, 'Zamknij')
CLOSETITLE
CLOSETITLE tekst
Ustawia tekst opisu okazujący się w momencie naprowadzenia kursora na napis zamykający dymek.
Domyślnie ustawiony jest napis „Close”.
Variable: ol_closetitle.
overlib('Ustawia teskt w opisie tekstu zamykającego dymek', STICKY, CAPTION, 'To jest dymek', CLOSECLICK, CLOSETITLE, 'Kliknij aby zamknąć')
DELAY
DELAY milisekundy
Określa zwłokę, po jakim czasie ma pojawić się dymek. Czas należy podawać w milisekundach (1 sekunda = 1000 milisekund).
Domyślny czas zwłoki wynosi 0.
Zmienna: ol_delay.
overlib('Ten dymek pojawi się po upływie pół sekundy', DELAY, 500)
FGBACKGROUND
FGBACKGROUND grafika
Ustawia grafikę jako tło pierwszego planu.
Zmienna: ol_fgbackground.
overlib('W tym dymku tłem jest grafika wybrana przez użytkownika', FGBACKGROUND, 'tlo-1.jpg')
FGCLASS
FGCLASS klasa
Ustawia kolor tła pierwszego planu, jaki został zdefiniowany w odpowiedniej klasie stylów.
Domyślne jest to pusty ciąg (" "). Ten parametr symuluje polecenie FGCOLOR.
Zmienna: ol_fgclass.
overlib('W tym dymku tłem jest kolor ustawiony w klasie stylów', FGCLASS, 'fgClass')
FGCOLOR
FGCOLOR kolor
Ustawia kolor pierwszego planu dymka. Uwaga: Sześć znaków heksadecymalnego koloru musi być poprzedzone znakiem "#" zgodnie ze specyfikacją HTML 4.01.
Domyślna wartość koloru jest "#CCCCFF".
Zmienna: ol_fgcolor.
overlib('Kolor dymka został ustalony na jasnożółty', FGCOLOR, '#FFFFCC')
FIXX
FIXX piksele
Umieszcza dymek przy lewej stronie ekranu o taką stałą wartość, jaka została wyznaczona. W przypadku przewinięcia ekranu tak, że lewa strona ekranu jest niewidoczna, dymek nie będzie również widoczny.
Domyślna wartość jest -1.
Zmienna: ol_fixx.
overlib('Dymek jest widoczny o 10 pikseli po lewej stronie ekranu', FIXX, 10)
FIXY
FIXY piksele
Umieszcza dymek przy górnej krawędzi ekranu o taką stałą wartość, jaka została wyznaczona. W przypadku przewinięcia ekranu tak, że góra ekranu jest niewidoczna, dymek nie będzie również widoczny.
Domyślna wartość jest -1.
Zmienna: ol_fixy.
overlib('Dymek jest widoczny o 10 pikseli u góry ekranu', FIXY, 10)
FOLLOWMOUSE
FOLLOWMOUSE
Ustawa dymek nieruchomo i nie reaguje on na ruchy kursora.
Domyślna wartość wynosi 1.
Zmienna: ol_followmouse.
overlib('Ustawia dymek nieruchomo, w jednym położeniu', FOLLOWMOUSE)
FULLHTML
FULLHTML
Powoduje, że zamieszczony tekst pokazywany jest na zupełnie przezroczystym tle. Nie ograniczony formatowaniem pokazywany jest w jednej linii, a na krawędzi ekranu jest automatycznie załamywany.
Domyślna wartość jest zamknięta (0).
Zmienna: ol_fullhtml.
overlib('Widoczny tekst jest na przezroczystym tle, a na granicy ekranu jest automatycznie załamywany.', FULLHTML)
HAUTO
HAUTO
Automatycznie określa, czy dymek powinien być w lewo albo prawo myszy. To polecenie przełącza wartość standardową do jego przeciwnego stanu tylko dla tego polecenia.
Domyśla wartość jest w stanie zamknięcia (0).
Zmienna: ol_hauto.
overlib('To okno jest automatycznie pozycjonowane w poziomie', HAUTO)
HEIGHT
HEIGHT piksele
Określa wysokość dymka. Domyślna wartość jest -1.
Zmienna: ol_height.
overlib('Wysokość tego dymka wynosi 100 pikseli', HEIGHT, 100)
LEFT
LEFT
Ustawia dymek po lewej stronie kursora.
Zmienna: ol_hpos.
overlib('Dymek po lewe stronie kursora', LEFT)
MOUSEOFF
MOUSEOFF
Powoduje, że dymki wymagające wyłączenia mogą być wyłączane również po zdjęciu z nich kursora.
Domyślna wartość wynosi 0.
Zmienna: ol_mouseoff.
overlib('Dymek jest zamykany również po zdjęciu zeń kursora', STICKY, CAPTION, 'To jest dymek', MOUSEOFF)
NOCLOSE
NOCLOSE
Powoduje, że dymek wymagający zamknięcia ne posiada w nagłówku tekstu wymagającego zamknięcia. Dymek zamyka się przez wycofanie z jego obszaru kursora, albo przez wymuszenie jego zamknięcia po określonym czasie.
Domyślna wartość wynosi 0.
Zmienna: ol_close.
overlib('Dymek wymagający zamknięcia bez tekstu zamknięcia', STICKY, CAPTION, 'To jest dymek', NOCLOSE)
OFFSETX
OFFSETX piksele
Ustawia pozycję dymka wobec kursora w linii poziomej.
Domyśla wartość to 10 pikseli. Uwaga: Możliwe jest ustawianie dymka w linii poziomej przy użyciu cyfr ujemnych, wtedy przesunięcie nastąpi w lewo.
Zmienna: ol_offsetx.
overlib('Dymek ustawiony jest w lewo o 20 pikseli', OFFSETX, -20)
OFFSETY
OFFSETY piksele
Ustawia pozycję dymka wobec kursora w pionie.
Domyślna wartość to 10 pikseli. Uwaga: Dodatnie wartości liczb ustawiają pozycję dymka powyżej kursora, zaś ujemne poniżej.
Zmienna: ol_offsety.
overlib('Dymek ustawiony jest na 0 pikseli', OFFSETY, 0)
PADX
PADX lewa prawa
Wyznacza odstępy od lewej i prawej krawędzi przy zamieszczaniu na grafice tła własnego tekstu.
Oba parametry są numerami o wartościach standardowych 1. Normalnie używany w poleceniu FULLHTML.
Zmienne: ol_padxl i ol_padxr.
overlib('Użyte zostały odstępy: od lewej 60, od prawej 20', WIDTH, 232, HEIGHT, 104, BACKGROUND, 'transboxblue.gif', PADX, 60, 20)
PADY
PADY góra dół
Wyznacza odstępy od górnej i dolnej krawędzi przy zamieszczaniu na grafice tła własnego tekstu.
Oba parametry są numerami o wartościach standardowych 1. Normalnie używany w poleceniu FULLHTML.
Zmienne: ol_padyt i ol_padyb.
overlib('Użyte zostały odstępy: od góry 20, od dołu 20', WIDTH, 232, HEIGHT, 104, BACKGROUND, 'transboxblue.gif', PADY, 20, 20)
RELX
RELX piksele
Dymek ustawiany jest we względnej, niezależnej od przewijania pozycji wobec ekranu w poziomie. Lewa i prawa strona ekranu ma wartość 0. Wyznaczenie dodatniej lub ujemnej cyfry warunkuje położenie dymka. Cyfry ujemne oznaczają prawą, a dodatnie lewą stronę ekranu.
Domyślna wartość nie jest ustawiona (NULL).
Zmienna: ol_relx.
overlib('Dymek jest ustawiony o 10 pikseli od prawego ekranu', RELX, -10)
RELY
RELY piksele
Dymek ustawiany jest we względnej, niezależnej od przewijania pozycji wobec ekranu w pionie. Górna i dolna strona ekranu ma wartość 0. Wyznaczenie dodatniej lub ujemnej cyfry warunkuje położenie dymka. Cyfry ujemne oznaczają dolną, a dodatnie górną stronę ekranu
Domyślna wartość nie jest ustawiona (NULL).
Zmienna: ol_rely.
overlib('Dymek jest ustawiony o 10 pikseli od dolnego ekranu', RELY, -10)
RIGHT
RIGHT
Ustawia dymek po prawej stronie kursora.
To jest pozycja domyślna.
Zmienna: ol_hpos.
overlib('Dymek jest po prawej stronie kursora', RIGHT)
SNAPX
SNAPX wartość
Powoduje, że dymek przy przesuwaniu kursora przeskakuje o wyznaczone wartości w poziomie.
Domyślną wartością jest 0.
Zmienna: ol_snapx.
overlib('Watość tu ustawiona to 50', SNAPX, 50)
SNAPY
SNAPY wartość
Powoduje, że dymek przy przesuwaniu kursora przeskakuje o wyznaczone wartości w pionie.
Domyślną wartością jest 0.
Zmienna: ol_snapy.
overlib('Watość tu ustawiona to 20', SNAPY, 20)
STATUS
STATUS tekst
Umożliwia pokazanie w pasku statusu tekstu ustalonego przez użytkownika. Domyślną wartością jest pusty ciąg znaków (" "). Zmienna: ol_status.
overlib('Ten dymek pokazuje określony tekst w pasku statusu', STATUS, 'To jest dymek')
STICKY
STICKY
Tworzy dymek wymagający zamknięcia.
Domyślnie nie jest STICKY (0). To jest numer 1 albo 0.
Zmienna: ol_sticky.
overlib('To jest treść dymka', STICKY, CAPTION, 'Przykładowy STICKY')
TEXTCOLOR
TEXTCOLOR kolor
Ustala kolor tekstu w dymku.
Domyślnym kolorem jest czarny ("#000000").
Zmienna: ol_textcolor.
overlib('Kolor tekstu w dymku został ustawiony na niebieski', TEXTCOLOR, '#0000FF')
TEXTFONT
TEXTFONT font
Ustawia rodzaj czcionki, jaka ma być wykorzystana w dymku. Uwaga: Przy nazwach czcionek składających się z kilku wyrazów, muszą zostać podane ich pełne nazwy, np.: "Times New Roman".
Domyślne ustawienie jest "Verdana,Arial,Helvetica".
Zmienna: ol_textfont.
overlib('Czcionka w tym dymku została ustawiona na Helvetica', TEXTFONT, 'Helvetica')
TEXTFONTCLASS
TEXTFONTCLASS klasa
Ustawia dla zawartości dymka czcionkę, jaka została zdefiniowana w odpowiedniej klasie stylów.
Domyślnie jest to ciąg pusty (" ").
Zmienna: ol_textfontclass.
overlib('Czcionka w tym dymku została ustawiona w klasie stylów', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')
TEXTSIZE
TEXTSIZE rozmiar
Ustawia rozmiar czcionki w dymku. Rozmiar można ustawiać na dwa sposoby: albo jako liczby całkowite, z których każda kolejna większa jest od poprzedniej o 10 pikseli, albo podając w pikselach.
Domyślna wartość jest '1'.
Zmienna: ol_textsize.
overlib('Rozmiar tekstu ustawiony jest na 9 pikseli', TEXTSIZE, '9px')
TIMEOUT
TIMEOUT milisekundy
Określa, jaki czas od pojawienia się dymek będzie trwał bez możliwości wyłączenia. Czas należy wyznaczać w milisekundach (1 sekunda = 1000 milisekund).
Domyślny czas wynosi 0.
Zmienna: ol_timeout.
overlib('Czas trwania tego dymka wynosi 2 sekundy', TIMEOUT, 2000)
VAUTO
VAUTO
Automatycznie określa, czy dymek powinien być w górze lub dole myszy. To polecenie przełącza wartość standardową do jego przeciwnego stanu tylko dla tego polecenia.
Domyśla wartość jest w stanie zamknięcia (0).
Zmienna: ol_vauto.
overlib('To okno jest automatycznie pozycjonowane w pionie', VAUTO)
WIDTH
WIDTH piksele
Określa szerokość dymka w pikselach.
Domyślna wartość jest 200.
Zmienna: ol_width.
overlib('Ten dymek ma szerokość 300 pikseli', WIDTH, 300)
WRAP
WRAP
Powoduje, że tekst dymka pokazywany jest w sposób ciągły, bez automatycznego załamywania na domyślnej wartości 200 pikseli. użytkownik może w ten sposób wyznaczać długość dymka, stosując formatowanie tekstu.
Domyślnie wartość jest włączona (0).
Zmienna: ol_wrap.
overlib('Tekst tego dymka jest pokazywany w sposób ciągły, bez załamywania.', CAPTION, 'To jest dymek', WRAP)Zawartość skryptu overlib.js:
Pluginy:

   Pluginy są bardzo cennym uzupełnieniem skryptu Overlib. Pozwalają na dodanie mnóstwa funkcji, które dodane w samym skrypcie czyniłyby go wyjątkowo dużym, a normalnie nie są wykorzystywane. Każdy może więc dodać tylko to, co w danej chwili jest mu potrzebne.
   Pluginy są normalnymi skryptami z tym, że pracują wyłącznie w obecności skryptu głównego. Instalując ich wywołanie należy pamiętać, że musi się ono znaleźć po wywołaniu Overlib.

overlib_shadow Pozwala dodawać do dymków cienie o dowolnych kolorach i dowolnych miejscach. Również jako grafikę, a więc także animowane, gradientowe, czy inne.
overlib_positioncap Umożliwia ustawianie pozycji nagłówków, oraz dodaje możliwość przewijania dymków, przez co można w nich zamieszczać bardzo dużo treści.Strona producenta:

Popups by overLIB! – http://www.bosrup.com/web/overlib/


Skrypt do pobrania: