Komunikat po wyjściu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Komunikat pokazuje się po opuszczeniu strony. Oznajmia on, ile czasu się na danej stronie przebywało, godzinę wejścia na nią, oraz godzinę opuszczenia. Oryginalny skrypt wykonany został w trybie 12 godzinnym z PM i AM, lecz przystosowałem ów skrypt do pracy w trybie 24 godzinnym.Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT>
// Copyright Chris Englmeier -- machin@mindspring.com
// http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/2052
// You can use this script so long as this text remains intact

<!--
var onHours = " ";
var onMinutes = " ";
var onSeconds = " ";
var offHours = 0;
var offMinutes = 0;
var offSeconds = 0;
var logSeconds = 0;
var logMinutes = 0;
var logHours = 0;
var OnTimeValue = " ";
var OffTimeValue = " ";
var PageTimeValue = " ";

// Back to previous page.

function WinOpen()
{
getLogoffTime();
}

// Loads HTML page to full window for View Source.

function WinOpen1()
{
alert('\nPage will load to full screen.\n\nUse View/Document Source from menu bar to view source.\n\nClose new window to return to this page. ');
window.open("js-timer.htm","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes");
window.open("js-timer.htm","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes");
}

// Captures logon time.

function getLogonTime()
{
var now = new Date();

// Used to display logon time.

var Hours = now.getHours();
Hours = ((Hours > 24) ? Hours - 24 : Hours);
var Minutes = ((now.getMinutes() < 10) ? ":0" : ":") + now.getMinutes();
var Seconds = ((now.getSeconds() < 10) ? ":0" : ":") + now.getSeconds();

// String to display log-on time.

OnTimeValue =(" "
+ Hours
+ Minutes
+ Seconds
+ " ");

// Capture logon time for use in timer().

onHours = now.getHours();
onMinutes = now.getMinutes();
onSeconds = now.getSeconds();
}
function getLogoffTime()
{
var now = new Date();

// Used to display logoff time.

var Hours = now.getHours();
Hours = ((Hours > 24) ? Hours - 24 : Hours);
var Minutes = ((now.getMinutes() < 10) ? ":0" : ":") + now.getMinutes();
var Seconds = ((now.getSeconds() < 10) ? ":0" : ":") + now.getSeconds();

// String to display log-off time.

OffTimeValue =(" "
+ Hours
+ Minutes
+ Seconds
+ " ");

// Capture logoff time for use in timer().

offHours = now.getHours();
offMinutes = now.getMinutes();
offSeconds = now.getSeconds();
timer();
}

// Compute difference between logoff time and logon time.

function timer()
{
if (offSeconds >= onSeconds)
{ logSeconds = offSeconds - onSeconds; }
else
{
offMinutes -= 1;
logSeconds = (offSeconds + 60) - onSeconds;
}
if (offMinutes >= onMinutes)
{ logMinutes = offMinutes - onMinutes; }
else
{
offHours -= 1;
logMinutes = (offMinutes + 60) - onMinutes;
}
logHours = offHours - onHours;

// Used to display time on page.

logHours = ((logHours < 10) ? "0" : ":") + logHours;
logMinutes = ((logMinutes < 10) ? ":0" : ":") + logMinutes;
logSeconds = ((logSeconds < 10) ? ":0" : ":") +logSeconds;

// String to display time on page.

PageTimeValue =(" "
+ logHours
+ logMinutes
+ logSeconds);
displayTimes();
}
function displayTimes()
{
alert("Dziękuję za odwiedzenie tej strony\ \n --------------------------------------------------\nWejście o godzinie: " +OnTimeValue+"\n\nWyjście o godzinie: "+OffTimeValue+"\n\nPrzebywanie przez: " + PageTimeValue);
}

// -->
</SCRIPT>


Do dopisania do BODY:

onUnLoad="WinOpen()" onLoad="getLogonTime()";

Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem