Menu kontekstowe 2


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dosyć ciekawe menu kontekstowe, którego konfiguracja znajduje się na tej samej stronie, na której znajduje się i ono. Jego dodatkową zaletą jest to, iż można na każdej stronie umieścić dowolną ilość podobnych menu, każde inaczej skonfigurowane, również kolorystycznie. Menu wywołuje się przez kliknięcie. Jego wadą jest, że jest nieco kapryśne.

Menu


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="menu.js"></SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
window.Proba = new Menu();

Proba.addMenuItem("Tekst", "location='plik.html'");
Proba.addMenuItem("Tekst", "location='plik.html'");
Proba.addMenuItem("Tekst", "location='plik.html'");
Proba.addMenuItem("Tekst", "location='plik.html'");
Proba.addMenuItem("Tekst", "location='plik.html'");

Proba.fontSize = 18;
Proba.fontFamily = "Times New Roman";
Proba.fontWeight = "Bold";
Proba.fontColor = "black";
Proba.menuItemBgColor = "#FFCC99";
Proba.menuHiliteBgColor = "#00FFFF";
Proba.menuItemHeight = 25;
Proba.menuItemWidth = 155;

Proba.writeMenus();
//-->
</SCRIPT>
<A HREF="javascript:window.showMenu(window.Proba);" onMouseOver="self.status='Pokaż menu...'; return true" title="Pokazuje menu kontekstowe z poszczególnymi pozycjami"> Pokaż menu</a>


Zawartość skryptu menu.js:

/**
* Menu Component 0.7 980714
* by gary smith, July 1997
* Copyright (c) 1997-1998 Netscape Communications Corp.
*
* Netscape grants you a royalty free license to use or modify this
* software provided that this copyright notice appears on all copies.
* This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind.
*/

function Menu(label) {
this.version = "0.7 [menu.js; Menu Component; 980510]";
this.fontSize = 14;
this.fontWeight = "plain";
this.fontFamily = "arial,helvetica,espy,sans-serif";
this.fontColor = "#000000";
this.bgColor = "#555555";
this.menuBorder = 1;
this.menuItemBorder = 1;
this.menuItemIndent = 15;
this.menuItemHeight = 20;
this.menuItemBgColor = "#cccccc";
this.menuLiteBgColor = "#ffffff";
this.menuBorderBgColor = "#777777";
this.menuHiliteBgColor = "#bbbbbb";
this.menuContainerBgColor = "#cccccc";
this.childMenuIcon = "gs.gif";
this.items = new Array();
this.actions = new Array();
this.colors = new Array();
this.childMenus = new Array();

this.addMenuItem = addMenuItem;
this.addMenuSeparator = addMenuSeparator;
this.writeMenus = writeMenus;
this.showMenu = showMenu;
this.onMenuItemOver = onMenuItemOver;
this.onMenuItemOut = onMenuItemOut;
this.onMenuItemAction = onMenuItemAction;
this.hideMenu = hideMenu;
this.hideChildMenu = hideChildMenu;

if (!window.menus) window.menus = new Array();
this.label = label || "menuLabel" + window.menus.length;
window.menus[this.label] = this;
window.menus[window.menus.length] = this;
if (!window.activeMenus) window.activeMenus = new Array();
}

function addMenuItem(label, action, color) {
this.items[this.items.length] = label;
this.actions[this.actions.length] = action;
this.colors[this.colors.length] = color;
}

function addMenuSeparator() {
this.items[this.items.length] = "separator";
this.actions[this.actions.length] = "";
}

function writeMenus(container) {
container = container || document.menuContainer;
if (!container && document.layers) {
if (eval("document.width"))
container = new Layer(1000);
} else if (!container && document.all) {
if (!document.all["menuContainer"])
document.writeln('<SPAN ID="menuContainer"></SPAN>');
container = document.all["menuContainer"];
}
if (!container && !window.delayWriteMenus) {
window.menuContainerBgColor = this.menuContainerBgColor;
window.delayWriteMenus = this.writeMenus;
setTimeout('delayWriteMenus()', 3000);
return;
}
document.menuContainer = document.menuContainer || container;
container.isContainer = "menuContainer";
var countMenus = 0;
var countItems = 0;
var top = 0;
var content = '';
var proto;
for (var i=0; i<window.menus.length; i++, countMenus++) {
var menu = window.menus[i];
proto = menu.prototypeStyles || this.prototypeStyles || menu;
content += ''+
'<DIV ID="menuLayer'+ countMenus +'" STYLE="position:absolute; left:10; top:'+ (i * 100) +'; visibility:hidden;" onMouseOut="if(!window.fooBubble) hideMenu(this); window.fooBubble=false;">\n'+
' <DIV ID="menuLite'+ countMenus +'" STYLE="position:absolute; left:'+ proto.menuBorder +'; top:'+ proto.menuBorder +'; visibility:hide;" onMouseOut="window.event.cancelBubble=true;">\n'+
' <DIV ID="menuFg'+ countMenus +'" STYLE="position:absolute; left:1; top:1; visibility:hide;" onMouseOut="window.event.cancelBubble=true;window.fooBubble=true;">\n'+
'';
var separator = 0;
var x=i;
for (var i=0; i<menu.items.length; i++) {
var item = menu.items[i];
var childMenu = false;
if (item.label) {
item = item.label;
childMenu = true;
} else if (item.indexOf("<DIV ID") != -1) {
item = item;
}
var itemProps = 'visibility:hide;color:'+ proto.fontColor +';font-Family:' + proto.fontFamily +';font-Weight:' + proto.fontWeight + ';fontSize:' + proto.fontSize + ';" onMouseOver="onMenuItemOver(null,this);" onClick="onMenuItemAction(null,this);"';
content += ' <DIV ID="menuItem'+ countItems +'" STYLE="position:absolute;left:0;top:'+ ((i * proto.menuItemHeight) - separator) +';'+ itemProps +'><DIV ID="menuItemText'+ countItems +'" STYLE="position:absolute;left:'+ proto.menuItemIndent +';top:0;">' + item + '</DIV>\n'; if (childMenu) {
content += ' <DIV ID="childMenu'+ countItems +'" STYLE="position:absolute;left:0;top:3;'+ itemProps +'><IMG SRC="'+ proto.childMenuIcon +'"></DIV>\n </DIV>';
} else {
content += ' </DIV>';
}
countItems++;
}
content += ' <DIV ID="focusItem'+ countMenus +'" STYLE="position:absolute;left:0;top:0;visibility:hide;" onMouseOut="onMenuItemOut(null,this); window.event.cancelBubble=true;"
onClick="onMenuItemAction(null,this);"> </DIV>\n';
content += ' </DIV>\n </DIV>\n</DIV>\n'
; i=x;
}
if (!container) return;
if (container.innerHTML) {
container.innerHTML=content;
} else {
container.document.open("text/html");
container.document.writeln(content);
container.document.close();
}
proto = null;
if (container.document.layers) {
container.clip.width = window.innerWidth;
container.clip.height = window.innerHeight;
container.onmouseout = hideMenu;
container.menuContainerBgColor = this.menuContainerBgColor;
for (var i=0; i<container.document.layers.length; i++) {
proto = window.menus[i].prototypeStyles || this.prototypeStyles || window.menus[i];
var menu = container.document.layers[i];
window.menus[i].menuLayer = menu;
window.menus[i].menuLayer.Menu = window.menus[i];
var body = menu.document.layers[0].document.layers[0];
body.clip.width = proto.menuWidth || body.clip.width;
body.clip.height = proto.menuHeight || body.clip.height;
for (var n=0; n<body.document.layers.length-1; n++) {
var l = body.document.layers[n];
l.Menu = window.menus[i];
l.menuHiliteBgColor = proto.menuHiliteBgColor;
l.document.bgColor = proto.menuItemBgColor;
l.saveColor = proto.menuItemBgColor;
l.onmouseover = proto.onMenuItemOver;
l.onfocus = proto.onMenuItemAction;
l.action = window.menus[i].actions[n];
l.focusItem = body.document.layers[body.document.layers.length-1];
l.clip.width = proto.menuItemWidth || body.clip.width + proto.menuItemIndent;
l.clip.height = proto.menuItemHeight || l.clip.height;
if (n>0) l.top = body.document.layers[n-1].top + body.document.layers[n-1].clip.height +
proto.menuItemBorder;
if (l.layers.length > 1) {
l.childMenu = window.menus[i].items[n].menuLayer;
l.layers[1].left = l.clip.width -11;
l.layers[1].top = (l.clip.height /2) -4;
l.layers[1].clip.left += 3;
l.Menu.childMenus[l.Menu.childMenus.length] = l.childMenu;
}
}
body.document.layers[n].clip.width = body.clip.width;
body.document.layers[n].onfocus = onMenuItemAction;
body.document.layers[n].onmouseout = proto.onMenuItemOut;
body.document.layers[n].top = -30;
body.document.bgColor = proto.bgColor;
body.clip.width = l.clip.width +1;
body.clip.height = l.top + l.clip.height +1;
menu.document.bgColor = proto.menuBorderBgColor;
menu.document.layers[0].document.bgColor = proto.menuLiteBgColor;
menu.document.layers[0].clip.width = body.clip.width +1;
menu.document.layers[0].clip.height = body.clip.height +1;
menu.clip.width = body.clip.width + (proto.menuBorder * 2) +1;
menu.clip.height = body.clip.height + (proto.menuBorder * 2) +1;
}
} else if (container.document.all) {
var menuCount = 0;
for (var x=0; x<window.menus.length; x++) {
var menu = container.document.all["menuLayer" + x];
window.menus[x].menuLayer = menu;
window.menus[x].menuLayer.Menu = window.menus[x];
proto = window.menus[x].prototypeStyles || this.prototypeStyles || window.menus[x];
proto.menuItemWidth = proto.menuItemWidth || 200;
menu.style.backgroundColor = proto.menuBorderBgColor;
for (var i=0; i<window.menus[x].items.length; i++) {
var l = container.document.all["menuItem" + menuCount];
l.Menu = window.menus[x];
proto = window.menus[x].prototypeStyles || this.prototypeStyles || window.menus[x];
l.style.pixelWidth = proto.menuItemWidth;
l.style.pixelHeight = proto.menuItemHeight;
if (i>0) l.style.pixelTop = container.document.all["menuItem" + (menuCount -1)].style.pixelTop +
container.document.all["menuItem" + (menuCount -1)].style.pixelHeight + proto.menuItemBorder;
l.style.fontSize = proto.fontSize;
l.style.backgroundColor = proto.menuItemBgColor;
l.style.visibility = "inherit";
l.saveColor = proto.menuItemBgColor;
l.menuHiliteBgColor = proto.menuHiliteBgColor;
l.action = window.menus[x].actions[i];
l.focusItem = container.document.all["focusItem" + x];
l.focusItem.style.pixelTop = -30;
var childItem = container.document.all["childMenu" + menuCount];
if (childItem) {
l.childMenu = window.menus[x].items[i].menuLayer;
childItem.style.pixelLeft = l.style.pixelWidth -11;
childItem.style.pixelTop = (l.style.pixelHeight /2) -4;
childItem.style.pixelWidth = 30 || 7;
childItem.style.clip = "rect(0 7 7 3)";
l.Menu.childMenus[l.Menu.childMenus.length] = l.childMenu;
}
menuCount++;
}
proto.menuHeight = (l.style.pixelTop + l.style.pixelHeight);
menu = container.document.all["menuLite" + x];
menu.style.pixelHeight = proto.menuHeight +2;
menu.style.pixelWidth = proto.menuItemWidth + 2;
menu.style.backgroundColor = proto.menuLiteBgColor;
menu = container.document.all["menuFg" + x];
menu.style.pixelHeight = proto.menuHeight + 1;
menu.style.pixelWidth = proto.menuItemWidth + 1;
menu.style.backgroundColor = proto.bgColor;
window.menus[x].menuLayer.style.pixelWidth = proto.menuWidth || proto.menuItemWidth + (proto.menuBorder * 2) +2;
window.menus[x].menuLayer.style.pixelHeight = proto.menuHeight + (proto.menuBorder * 2) +2;
}
container.document.all("menuContainer").style.backgroundColor = window.menus[0].menuContainerBgColor;
container.document.saveBgColor = container.document.bgColor;
}
window.wroteMenu = true;
}

function onMenuItemOver(e, l) {
l = l || this;
if (document.layers) {
if (window.ActiveMenuItem)
window.ActiveMenuItem.document.bgColor = window.ActiveMenuItem.saveColor;
l.document.bgColor = l.menuHiliteBgColor;
l.zIndex = 1;
l.focusItem.zIndex = this.zIndex +1;
l.focusItem.top = this.top;
l.Menu.hideChildMenu(l);
} else if (l.style) {
l.style.backgroundColor = l.menuHiliteBgColor;
if (window.ActiveMenuItem)
window.ActiveMenuItem.style.backgroundColor = window.ActiveMenuItem.saveColor;
l.focusItem.style.pixelTop = l.style.pixelTop;
l.focusItem.style.zIndex = l.zIndex +1;
l.zIndex = 1;
l.Menu.hideChildMenu(l);
}
window.ActiveMenuItem = l;
}

function onMenuItemOut(e, l) {
l = l || this;
if (l.id.indexOf("focusItem")) {
if (l.top) {
l.top = -30;
} else if (l.style) {
l.style.pixelTop = -30;
}
}
}

function onMenuItemAction(e, l) {
l = l || this;
if (!l) return;
hideActiveMenus();
if (l.id.indexOf("focusItem") != -1 && ActiveMenuItem.action) {
eval(""+ ActiveMenuItem.action);
} else if (l.id.indexOf("menuItem") != -1 && l.action) {
eval(l.action +"");
}
}

function showMenu(menu, x, y, child) {
if (!window.wroteMenu) return;
if (document.layers) {
document.menuContainer.document.bgColor = null;
if (menu) {
hideActiveMenus();
var l = menu.menuLayer || menu;
if (typeof(menu) == "string") {
l = document.menuContainer.document.layers[menu];
for (var i=0; i<window.menus.length; i++) {
if (menu == window.menus[i].label) l = window.menus[i].menuLayer;
if (l) break;
}
}
if (this.visibility) l = this;
window.ActiveMenu = l;
} else {
var l = child;
}
if (!l) return;
for (var i=0; i<l.layers.length; i++) {
l.layers[i].visibility = "inherit";
if (l.layers[i].document.layers.length > 0)
showMenu(null, "relative", "relative", l.layers[i]);
}
if (l.parentLayer) {
if (x != "relative")
l.parentLayer.left = x || window.pageX || 0;
if (l.parentLayer.left + l.clip.width > window.innerWidth)
l.parentLayer.left -= (l.parentLayer.left + l.clip.width - window.innerWidth);
if (y != "relative")
l.parentLayer.top = y || window.pageY || 0;
window.ActiveMenu.left = 1;
window.ActiveMenu.top = 1;
if (l.parentLayer.isContainer) {
l.parentLayer.clip.width = window.ActiveMenu.clip.width +2;
l.parentLayer.clip.height = window.ActiveMenu.clip.height +2;
l.parentLayer.document.bgColor = l.parentLayer.menuContainerBgColor;
}
}
l.visibility = "inherit";
document.menuContainer.visibility = "inherit";
} else if (document.all) {
hideActiveMenus();
var l = menu.menuLayer || menu;
if (typeof(menu) == "string") {
l = document.all[menu];
for (var i=0; i<window.menus.length; i++) {
if (menu == window.menus[i].label) l = window.menus[i].menuLayer;
if (l) break;
}
}
window.ActiveMenu = l.style;
l.style.visibility = "inherit";
if (x != "relative")
l.style.pixelLeft = x || (window.pageX + document.body.scrollLeft) || 0;
if (y != "relative")
l.style.pixelTop = y || (window.pageY + document.body.scrollTop) || 0;
}
if (menu) window.activeMenus[window.activeMenus.length] = l;
}

function hideMenu(menu) {
var l = menu || window.ActiveMenu;
if (!l) {
return;
} else if (l.menuLayer) {
l = l.menuLayer;
} else if (this.visibility) {
l = this;
}
if (window.ActiveMenuItem && document.layers) {
window.ActiveMenuItem.document.bgColor = window.ActiveMenuItem.saveColor;
window.ActiveMenuItem.focusItem.top = -30;
}
if (document.menuContainer && document.layers) {
document.menuContainer.visibility = "hidden";
document.menuContainer.clip.left = 0;
}
if (l.visibility)
l.visibility = "hidden";
if (l.style) {
l.style.visibility = "hidden";
if (window.ActiveMenuItem) {
window.ActiveMenuItem.style.backgroundColor = window.ActiveMenuItem.saveColor;
window.ActiveMenuItem.focusItem.style.pixelTop = -30;
}
}
hideActiveMenus();
}

function hideChildMenu(menuLayer) {
var l = menuLayer || this;
for (var i=0; i < l.Menu.childMenus.length; i++) {
if (document.layers) {
l.Menu.childMenus[i].visibility = "hidden";
} else if (document.all) {
l.Menu.childMenus[i].style.visibility = "hidden";
}
l.Menu.childMenus[i].Menu.hideChildMenu(l.Menu.childMenus[i]);
}
if (l.childMenu) {
document.menuContainer.document.bgColor = null;
if (document.layers) {
showMenu(null,null,null,l.childMenu.layers[0]);
l.childMenu.zIndex = l.parentLayer.zIndex +1;
l.childMenu.top = l.top + l.parentLayer.top + l.Menu.menuLayer.top;
if (l.childMenu.left + l.childMenu.clip.width > window.innerWidth) {
l.childMenu.left = l.parentLayer.left - l.childMenu.clip.width + l.Menu.menuLayer.top + 15;
document.menuContainer.clip.left -= l.childMenu.clip.width;
} else if (l.Menu.childMenuDirection == "left") {
l.childMenu.left = l.parentLayer.left - l.parentLayer.clip.width;
document.menuContainer.clip.left -= l.childMenu.clip.width;
} else {
l.childMenu.left = l.parentLayer.left + l.parentLayer.clip.width + l.Menu.menuLayer.left -5;
}
document.menuContainer.clip.width += l.childMenu.clip.width;
document.menuContainer.clip.height += l.childMenu.clip.height;
l.childMenu.visibility = "inherit";
} else if (document.all) {
l.childMenu.style.zIndex = l.Menu.menuLayer.style.zIndex +1;
l.childMenu.style.pixelTop = l.style.pixelTop + l.Menu.menuLayer.style.pixelTop;
if (l.childMenu.style.pixelLeft + l.childMenu.style.pixelWidth > document.width) {
l.childMenu.style.pixelLeft = l.childMenu.style.pixelWidth + l.Menu.menuLayer.style.pixelTop + 15;
} else if (l.Menu.childMenuDirection == "left") {
//l.childMenu.style.pixelLeft = l.parentLayer.left - l.parentLayer.clip.width;
} else {
l.childMenu.style.pixelLeft = l.Menu.menuLayer.style.pixelWidth + l.Menu.menuLayer.style.pixelLeft -5;
}
l.childMenu.style.visibility = "inherit";
}
window.activeMenus[window.activeMenus.length] = l.childMenu;
}
}

function hideActiveMenus() {
if (!window.activeMenus) return;
if (document.menuContainer && document.layers)
document.menuContainer.visibility = "hidden";
for (var i=0; i < window.activeMenus.length; i++) {
if (activeMenus[i].visibility) activeMenus[i].visibility = "hidden";
else if (activeMenus[i].style) activeMenus[i].style.visibility = "hidden";
}
window.activeMenus.length = 0;
}

function mouseTracker(e) {
e = e || window.Event || window.event;
window.pageX = e.pageX || e.clientX;
window.pageY = e.pageY || e.clientY;
}

if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE | Event.MOUSEUP);
window.onmousemove = mouseTracker;
window.onmouseup = hideMenu;
} else {
document.onmousemove = mouseTracker;
document.onmouseup = hideMenu;
}
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem